Uchwała Nr XXII/175/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Uchwały Rady Powiatu, Wtorek, 14 lipca 2020

Uchwała Nr XXII/175/2020

Rady Powiatu w Hrubieszowie

z dnia 30 czerwca 2020 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Starej Wsi stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr VIII/53/2019 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Lubel. z 2019 r. poz. 3320; zm.: Lubel. z 2019 r. poz. 5384) – Rada Powiatu w Hrubieszowie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 434 (arkusz 2) o pow. 0,7900 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Wieś jednostka ewidencyjna Mircze, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr A1H/00063698/9.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/145/2012 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

/-/Michał Miścior